• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Welcome all,

#1
Welcome all,

mới của tôi ở đây và nó là rất thú vị khi bạn đã được tìm hiểu tất cả các RC có thể có sẵn. Tôi tìm thấy một kiểm tra của một tuần trong tuần trước khi một và nó là thú vị được vui vẻ khi bạn đã có một diễn đàn! Tôi có bay bay bay RC và máy chủ không phải là trong một vài năm và chỉ mới trên vịnh RC. Tôi thoát cho máy chủ RC đầu tiên trên WLtoys F949 và nó sẽ là bất kỳ ngày nào. nha dep